Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Lexa design – Zmysłowa i kobieca bielizna handmade

zgodny z zapisami ustawy obowiązujej od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

 • I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem lexadesign.pl, a także stanowi integralną część transakcji pomiędzy Klientem (będącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i sklepem na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem lexadesign.pl jest:
  Lexa design & events Sp. z o.o. 43-190 Mikołów ul. Skalna 8/5

NIP 6351842035 Regon 36719233400000

Nr Konta 45 1050 1399 1000 0090 8017 6937 występująca w dalszej treści regulaminu jako Lexa design & events Sp. z o.o. Klient może kontaktować się z obsługą sklepu internetowego pod następującym numerem telefonu oraz adresem e-mail: tel. 796 133 216, info.lexadesign@gmail.com, a także za pomocą adresów e-mail podanych w dalszej części niniejszego regulaminu.

 1. Wszelkie transakcje dokonywane są między Klientem, a firmą Lexa design & events Sp. z o.o. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i odzieży oraz akcesoriów, a także usług dotyczących stylizacji ubioru
 3. Oferowane towary są nowe, wolne od wad i objęte dwuletnią gwarancją producenta.
 4. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz przepisów prawa.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, tj. urządzenie z systemem operacyjnym umożliwiającym nawiązanie połączenia internetowego oraz uruchomienie przeglądarki internetowej w możliwie najnowszej wersji (zalecane to Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer w wersjach 9 wzwyż).

 


 • II – WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 

 1. Celem korzystania ze strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie sklepu internetowego oraz umożliwienie złożenia zamówienia (oferty kupna) i dokonania transakcji.
 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:
 • treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 • treści zawierających informacje nieprawdziwe,
 • treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
 • treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień Lexa design & events Sp. z o.o. może zablokować dostęp Klienta do strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Lexa design & events Sp. z o.o. może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa. Lexa design & events Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email ) i miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez sprzedającego. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym także z usług serwisu Sklepu  jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód typu wirusy, „robaki” czy konie trojańskie. W celu uniknięcia zagrożeń,  ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje w celu łączenia się z internetem, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Operator serwisu informuje również, że  szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną   w tym opisywanej w niniejszym regulaminie wiążą się z działalnością hakerską, prowadzącą do włamania się zarówno do systemu komputerowego operatora serwisu, jak też do systemu komputerowego klienta. Pomimo tego informuje się Klientów serwisu, że nie istnieje żaden środek pozwalający na trwałą i całkowitą ochronę przed opisanymi powyżej niepożądanymi działaniami.

 

 • III – WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 

 1. Klient może dokonać transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego Lexa design, składając zamówienie przy użyciu formularza Klienta dostępnego na stronie internetowej www lexadesign.pl Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www. lexadesign.pl Na proces składania zamówienia składa się szereg okien z komunikatami (formularzy), generowanych kolejno w serwisie lexadesign.pl w toku składania zamówienia.
 2. Klient składając zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego towaru – w szczególności wybiera model, kolor i rozmiar oferowanego produktu, a także wybiera dodatkowe płatne opcje, o których jest informowany w oknie składania zamówienia, takich jak wybór sposobu płatności za realizację umowy i wybór sposobu dostawy zamówionego towaru – zgodnie z treścią formularza. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje akceptacji zamówienia oraz potwierdza zamówienie przyciskając przycisk „Potwierdź zakup”. Naciskając przycisk Klient oświadcza, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar, o czym zostaje poinformowany stosownym komunikatem, umieszczonym pod przyciskiem „Potwierdź zakup”.
 3. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji Klient może założyć konto na stronie lexadesign.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, podając tym samym dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie paragonu sprzedaży towaru.
 4. Warunkiem przyjęcia transakcji do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracji i zamówienia.
 5. Istnieje również możliwość dokonania zakupów bez konieczności rejestracji w serwisie sklepu. Celem dokonania transakcji należy wypełnić, po złożeniu i sprecyzowaniu zamówienia w sposób opisany powyżej, formularz kontaktowy, podając w nim dane niezbędne do realizacji umowy i wysyłki zamówionego towaru.
 6. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na adres wskazany podczas rejestracji przez Klienta, zawierającą numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z linkiem aktywującym zamówienie. Wraz z linkiem aktywującym zamówienie Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w przeciągu 10 minut od jego złożenia, Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail: info.lexadesign@gmailcom lub pod nr telefonu 796 133 216  w celu wyjaśnienia sytuacji.
 8. W celu potwierdzenia zamówienia Klient zatwierdza (klika) link przesłany w e-mailu wraz z numerem zamówienia.
 9. Po zatwierdzeniu (kliknięciu) w link, Klient automatycznie zostaje przekierowany do panelu płatności.
 10.  Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za zamówienie.
 11. Towar zamówiony w ramach transakcji w e-sklepie dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
 13. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony Klienci będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 14. Odzież i akcesoria oferowane i sprzedawane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.
 15. Lexa design & events Sp. z o.o. informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów oferowanych w sklepie internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (np. monitor) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 16. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta składającego zamówienie, a także w przypadku wystąpienia błędów w ofercie sklepu internetowego, co może dotyczyć m.in. omyłkowych informacji o cenach, dostępności towarów, warunkach promocji i obniżek cen, pracownik sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zaproponowania alternatywnego sposobu wykonania transakcji.
 17. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym ceny specjalne wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 18. Na zgłoszone pisemne życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
 19. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe pod numerami telefonów/faxów oraz adresów e-mail podanych w niniejszym regulaminie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.

 

 • IV – WYSYŁKA TOWARU

 

 1. Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w zamówieniu. Koszt wysyłki wliczony jest w cenę zamówienia.
 2. Nie wysyłamy towaru za pobraniem.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów w Katowicach.
 4. Sklep internetowy przekazuje zamówienie do zrealizowania następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto sprzedawcy.
 5. Wysyłki towaru realizowane są codziennie w dni robocze.
 6. Dostarczenie zamówionego towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zakupiony towar na koncie sprzedawcy.
 7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od sprzedawcy lub niedostępności towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania transakcji (nie dłuższym niż 14 dni), . Informacja w tym zakresie zostanie przesłana pisemnie na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 8. W sytuacji opisanej w pkt. 8 Klient może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu internetowego lub odstąpić od zamówienia. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: info.lexadesign@gmailcom lub pod nr telefonu 796 133 216
 9. Jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za chwilę wydania rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 10. W chwili odbioru paczki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić, dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, przesyłki nie należy przyjmować, a Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt dostawcy w celu sporządzenia przez niego protokołu szkody.
 11. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki opłaconej przelewem lub przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.

 


 • V – CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 

 1. Ceny specjalne oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu są informacją handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie na stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Ceny specjalne odzieży i akcesoriów oferowanych w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 3. Wiążące dla stron transakcji są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.
 4. Koszty doręczenia towarów w ramach transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z wyceną tych usług dostępną na stronie sklepu. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

 


 • VI – DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 

W ramach wykonania transakcji, Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form:

 • Wpłata na konto Sprzedawcy
 • Płatność przy odbiorze


Bank: ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku:

Dane do przelewu:

Lexa design & events Sp. z o.o.

ul.Sklana 8/5

43-190 Mikołów

W tytule przelewu prosimy podać poniższe dane:

– numer zamówienia

– Imię i Nazwisko

– data zamówienia

 

 1. Klient dokonujący transakcji powinien dokonać płatności w terminie 5-ciu dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Niedokonanie płatności we wskazanym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od zamówienia przez Klienta.
 3. W tytule dokonywanej płatności należy podać: imię i nazwisko oraz nr zamówienia otrzymany przez Klienta i datę.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną:
 • po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Lexa design & events Sp. z o.o. w przypadku bezpośredniej wpłaty na konto
 • po uiszczeniu opłaty za zamówiony towar podczas odbioru na poczcie.

 

 

 • VII – REKLAMACJE ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r.  prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).
 2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Klient zgłasza reklamację pisemnie na adres e-mail: info.lexadesign@gmail.com
 5. Sklep ustala z Klientem formę przesłania reklamowanego towaru.
 6. Sklep zaleca swoim klientom odsyłanie reklamowanego towaru przesyłką rejestrowaną (tj. taką, która zawiera dowód nadania i możliwe jest śledzenie trasy przesyłki).
 7. Klient po ustaleniu ze sklepem sposobu dostarczenia reklamacji, odsyła kompletny towar otrzymany w ramach transakcji wraz z wydrukowanym i wypełnionym czytelnie formularzem reklamacji oraz paragonem na adres:

 

Lexa design & events Sp. z o.o.

ul.Sklana 8/5

43-190 Mikołów

z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać towar kompletny i czysty.
 2. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacjizostanie przekazana Klientowi do 14 dni, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta, a liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę reklamacji.
 3. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w formie  wskazanej przez Klienta w zamówieniu.
 4. Lexa design & events Sp. z o.o.informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia przez Klientów roszczeń w sposób wskazany w niniejszym dziale regulaminu, a także w sposób i w oparciu o procedury szczegółowo wyjaśnione pod następującym linkiem:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

 

 • VIII – ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY TOWARU

 

  1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z załącznika nr 1 do ustawy (link).
  2. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie czternastu dni, licząc od daty otrzymania przez Klienta towaru (objęcia towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową na podane poniżej adresy) przed jego upływem. 
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega wobec złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrotowi w stanie niezmienionym.
  4. Lexa design & events Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Lexa design & events Sp. z o.o.informuje Klientów, że w przypadku odstąpienia od umowy Klienci są obowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Lexa design & events Sp. z o.o. (tzn. ponieść koszty za taki sposób dostarczenia towaru, w jaki Lexa design & events Sp. z o.o. dostarczył towar do Klienta, np. kurierem).
  7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Lexa design & events Sp. z o.o., to Lexa design & events Sp. z o.o.informuje, że nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Sklep zaleca swoim klientom zwracanie zakupionego towaru przesyłką rejestrowaną (tj. taką, która zawiera dowód nadania i możliwe jest śledzenie trasy przesyłki).
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Zwrot spełnionego przez „Lexa design & events Sp. z o.o. na rzecz Klienta (zakupiony towar), o którym mowa w ostatnim zdaniu ustępu poprzedzającego, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, poprzez odesłanie towaru wraz z dopiskiem na adres:

 

 • Lexa design & events Sp. z o.o.
 • ul.Sklana 8/5
 • 43-190 Mikołów

 

z dopiskiem „ZWROT”.

 1. Zwrot świadczenia spełnionego przez Klienta na rzecz Lexa design & events Sp. z o.o.  (zapłata ceny) następuje, z zachowaniem poprzednich ustępów, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu lub w inny sposób, wskazany przez Klienta.
 2. Przekroczenie obowiązującego ustawowego terminu jest podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.
 3. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu pokrywa Klient we własnym zakresie.
 • IX – WYMIANA
 1. Klient ma prawo wymienić zakupiony w sklepie internetowym produkt.
 2. Klient zobowiązany jest do pisemnego poinformowania sklepu o chęci wymiany zakupionego towaru. Informację z numerem zamówienia i szczegółami dotyczącymi wymiany, należy przesłać e-mailem na adres info.lexadesign16@gmailcom
 3. Sklep potwierdza Klientowi dostępność towaru na wymianę i rezerwuje go dla Klienta.
 4. Nowy produkt zostanie przesłany Klientowi po uprzednim fizycznym otrzymaniu przez sklep towaru wymienianego.
 5. Towar wymieniany należy odesłać wraz z  paragonem najpóźniej w terminie 10 dni od dnia doręczenia Klientowi zakupionego przez niego towaru, na adres:

 

CBO Spółka z o.o.

43-300 Żywiec ul Fabryczna 1

 

z dopiskiem „WYMIANA”.

 

 1. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w pisemnym oświadczeniu.
 2. Po otrzymaniu zwrotu należności za pierwszy zakup, Klient dokonuje nowego zamówienia na wybrany towar do wymiany.
 3. Koszty dodatkowych przesyłek z tytułu wymiany pokrywa Klient we własnym zakresie.

 

 • X – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane Klienta, który założył konto na stronie internetowej lexa.design.pl lub złożył zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Na przetwarzanie danych osobowych w zakresie utrzymania konta lub wykonania transakcji Klient wyraża zgodę, składając stosowne oświadczenie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Lexa design & events Sp. z o.o.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: info.lexadesign@gmailcom
 4. Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu lub aktualnych promocjach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 5. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych.

 • XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku.


Pliki do pobrania: 

 

 1. Formularz reklamacji
 2. Oświadczenie o zwrocie towaru